مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی :  علی  حداد
داخلی :2124
 
تلفن : 06133332041  
 فکس : 06133332040