مکاتبات انجام شده

نامه های ارسالی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ارائه برنامه های نشست های اعلام نیاز پژوهشی(نیازسنجی) دانلود (1,180.2k)
برگزاری سمینارهای عمومی در هفته پژوهش و فناوری 98 دانلود (2,362.3k)
اولین صورتجلسه کمیته علمی استانی هفته پژوهش و فناوری 98 دانلود (542.9k)
تمدید ارسال مستندات دانلود (180.3k)
نامه فراخوان ارسال مستندات و کاربرگ پژوهشگران استان در سال 98 دانلود (346.1k)