نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء کمیته علمی هفته پژوهش سال 1386

اعضاء کمیته علمی هفته پژوهش سال 1386


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1         

دکتر حسن مروتی

دبیر کمیته علمی

2         

دکتر محمد محمودیان شوشتری

سخنگوی کمیته علمی - پژوهشگر منتخب معاونت پژوهشی

3         

دکترعلیرضا زراسوندی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت- دبیر اجرایی هفته پژوهش

4         

دکتر حبیب اله عصاره

مدیر امور پژوهشی

5         

دکتر عبدالرحیم هوشمند

مدیر تحصیلات تکمیلی

6         

دکتر محمود شفاعی بجستان

عضو کمیته - پژوهشگر منتخب معاونت پژوهشی

7         

دکتر رضا مامقانی

عضو کمیته- معرفی شده از سوی هیأت ممیزه دانشگاه

8         

دکتر محمود شکیب انصاری

عضو کمیته- نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در کمیته علمی

9         

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

عضو کمیته - نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در کمیته علمی

10    

دکتر حمیدرضا غفوری

عضو کمیته-

معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه

11    

مهندس محمد رضا عزیزی

مسئول دبیرخانه کمیته علمی