نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای کمیته اجرایی هفته پژوهش 1385

اعضای کمیته اجرایی هفته پژوهش 1385


 

ردیف

نام

سمت کاری

1

آقای دکتر حبیب اله عصاره

دبیر اجرایی هفته پژوهش

2

آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

3

آقای دکتر رحیم پیغان

رئیس اداره چاپ و انتشارات

4

آقای بهنام چهارلنگ

مدیر روابط عمومی

5

آقای محمد صادق راسته

سرپرست اداره حراست

6

آقای مهندس عزیزی

مسئول دفتر مدیریت امور پژوهشی

7

آقای مجید سیاحی

مسئول حسابداری پژوهشی

8

آقای علیزضا طابوسیان

کارشناس امور پژوهشی

9

آقای ایرج عسکری

کارشناس معاونت پژوهشی

10

آقای احمد رسولی نژاد

کارپرداز معاونت پژوهشی

11

خانم دکتر فریده عصاره

رئیس کتابخانه مرکزی

12

خانم نسرین چوبند نژاد

سرپرست دبیرخانه پژوهشی

13

خانم زهرا گودرزی

کارشناس بانک اطلاعات و آمار پژوهشی