نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای کمیته علمی هفته پژوهش 1385

اعضای کمیته علمی هفته پژوهش 1385


 

ردیف

نام

سمت کاری

1

آقای دکتر حسن مروتی

دبیر کمیته علمی هفته پژوهش

2

آقای دکتر حبیب اله عصاره

مدیر امور پژوهشی

3

آقای دکتر سیدعلی موسوی جرف

مدیر تحصیلات تکمیلی

4

آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

5

آقای دکتر نصراله امامی

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات

6

آقای دکتر علی نایبی

مدیر مرکز رشد و فناوری خوزستان

7

آقای دکتر پرویز شیشه بر

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

8

آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم

9

آقای دکتر مرتضی بهبهانی نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی