نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه هفته پژوهش 86 و تقدیر از برگزیدگان دانشگاه

افتتاحیه هفته پژوهش 86 و تقدیر از برگزیدگان دانشگاه


افتتاحیه هفته پژوهش 86 و تقدیر از برگزیدگان دانشگاه

آیین گشایش هفته پژوهش و ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ‌از پ‍ژو‌ه‍ش‍گ‍ر‌ان‌ ب‍رت‍ر د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

در این آیین دکتر سید جعفر حجازی، استاندار خوزستان گفت: م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ س‍‍ه‍م‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ در م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍‍ال‍‍ی‌ ک‍ش‍ور زی‍ر ی‍ک‌ درص‍د ‌اس‍ت‌ .

و‌ی‌ با اشاره به اینکه م‍ح‍دودی‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ب‍ودج‍ه‌ا‌ی‌، ک‍ن‍د‌ی‌ ح‍رک‍ت‌ م‍وت‍ور پ‍ژو‌ه‍ش‌ در ک‍ش‍ور ر‌ا دو چ‍ن‍د‌ان‌ ک‍رده‌ ‌اس‍ت، ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ری‍ز‌ان‌ و س‍ی‍‍اس‍ت‍گ‍ذ‌ار‌ان‌ ‌ای‍ن‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍‍ه‍م‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍‍ال‍‍ی‌ ‌از ی‍ک‌ درص‍د ب‍ه‌ س‍ه‌ درص‍د ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ی‍‍اب‍د.

استاندار خوزستان‌ تصریح کرد: ‌ارت‍ب‍‍اط دو س‍وی‍ه‌ م‍‍اب‍ی‍ن‌ م‍ر‌اک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و پ‍ژو‌ه‍ش‌ و دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ر‌ا دچ‍‍ار چ‍‍ال‍ش‌ ‌اس‍ت‌. ب‍‍ای‍د ر‌ا‌ه‍ک‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد ‌ارت‍ب‍‍اط م‍‍اب‍ی‍ن‌ ‌ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ و س‍ی‍‍اس‍ت‍گ‍ز‌ار‌ان‌ ک‍لان‌ ک‍ش‍ور م‍و‌ان‍‍ع‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ی‌ م‍‍اب‍ی‍ن‌ م‍ر‌اک‍ز ‌ع‍ل‍م‌ و م‍ر‌اک‍ز ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ر‌ا ح‍ذف‌ ک‍ن‍ن‍د.

و‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : ب‍‍ای‍د ‌از ی‍ک‌ س‍و م‍ر‌اک‍ز ت‍ول‍ی‍د‌ی‌ ب‍د‌ان‍ن‍د ب‍دون‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ن‍ب‍‍ای‍د ب‍ه‌ ‌ه‍ی‍چ‌ ت‍ول‍ی‍د‌ی‌ ‌ا‌ه‍ت‍م‍‍ام‌ ب‍ورزن‍د و ‌از س‍و‌ی‌ دی‍گ‍ر ف‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ف‍ر‌ا‌ه‍م‌ ش‍ود ت‍‍ا م‍ح‍ق‍ق‌ ن‍خ‍و‌ا‌ه‍د وق‍ت‍ش‌ ر‌ا ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ی‌ م‍ر‌اح‍ل‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ص‍رف‌ م‍و‌ان‍‍ع‌ ق‍‍ان‍ون‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار خ‍وزس‍ت‍‍ان‌‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ب‍ود ن‍ی‍رو‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ و م‍ح‍ق‍ق‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌: در ک‍ل‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د و 65 ‌ه‍ز‌ار د‌ان‍ش‍ج‍و م‍ش‍‍غ‍ول‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ‌اس‍ت‌ ‌ای‍ن‌ در ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ه‍ی‍‍ات‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ی‌ م‍درک‌ دک‍ت‍ر‌ا ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار 600 ن‍ف‍ر ب‍ی‍ش‍ت‍ر ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د و ‌ای‍ن‌ ‌آم‍‍ار ک‍م‍ب‍ود ن‍ی‍رو‌ی‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ در س‍طح‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ر‌ا ن‍ش‍‍ان‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍د.

و‌ی‌ با تاکید بر اینکه ن‍ب‍‍ای‍د پ‍ژو‌ه‍ش‌ در دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ل‍وک‍س‌، ت‍ج‍م‍لات‍‍ی‌ و ک‍م‌ اثر ت‍ل‍ق‍‍ی‌ ش‍ود، ت‍‍اک‍ی‍د ک‍رد: گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ن‍ب‍‍ای‍د ف‍ق‍ط در س‍طح‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ب‍پ‍ذی‍رد ب‍ل‍ک‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍م‍ق‌ ، ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ د‌ان‍ش‍ج‍وی‍‍ان‌ در م‍ق‍‍اط‍ع‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍‍ی‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ و ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ت‍و‌ان‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ی‌ ب‍‍الا ب‍‍ای‍د در ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آت‍‍ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ لحاظ‌ ش‍ود.

ح‍ج‍‍از‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : پ‍س‌ ‌از ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ و ت‍ب‍‍ع‍‍ات‌ ‌آن‌ و ن‍ی‍ز م‍‍ه‍‍اج‍رت‌ ن‍ی‍رو‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ ، ک‍م‍ب‍ود ن‍ی‍رو‌ی‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ی‌ در ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ و م‍ر‌اک‍ز ‌ع‍ل‍م‍‍ی‌ ، ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ی‍ک‌ چ‍‍ال‍ش‌ ج‍د‌ی‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا ج‍ذب‌ ن‍ی‍رو‌ی‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ ‌از س‍‍ای‍ر ‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ش‍ور و ب‍‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ر‌ی‌ ‌از ت‍س‍‍ه‍ی‍لات‌ لازم‌ و ظرف‍ی‍ت‌ س‍‍از‌ی‌ ن‍ی‍رو‌ی‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍ل‌ م‍رت‍ف‍‍ع‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

اس‍ت‍‍ان‍د‌ار خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ن‍ب‍ود ب‍‍ان‍ک‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات‍‍ی‌ م‍ن‍س‍ج‍م‌ در س‍طح‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ در ‌ام‍ورپ‍ژو‌ه‍ش‍‍ی‌ ر‌ا ن‍ی‍ز ی‍ک‍‍ی‌ ‌از چ‍‍ال‍ش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ه‍م‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍رد و گ‍ف‍ت‌ : م‍ق‍رر ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ‌ای‍ن‌ خ‍لاء ب‍‍ا ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ش‍‍ه‍ی‍د چ‍م‍ر‌ان‌ م‍رت‍ف‍‍ع‌ ش‍ود.
 در این آیین از 40 نفر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز تجلیل شد.

                   نمایشگاه دستاوردهای علمی به مناسبت هفته پژوهش در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز افتتاح شد.

در این مراسم عامری گلستان، معاون برنامه‌ریزی استانداری استان با اشاره به وضعیت نامناسب ایران در عرصه پژوهش گفت: در دنیا 5/2 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در خصوص پژوهشی مورد مصرف قرار می‌گیرد این درحالی است که در ایران این سهم 87 درصد است.

عامری گلستان افزود: ایران در امر پژوهش تنها از منابع درآمد عمومی دولت استفاده می‌کند در حالی که در سایر کشورها این مقدار 1/34 درصد است.

وی در خصوص اهداف تعیین شده در جهت رشد کشور اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری، فناوری نیروی کار، بهره‌وری در شاخص فناوری اطلاعات و صادرات کالا، افزایش تعدادمحققان و تعداد کتابها موارد قابل توجه در توسعه کشور می‌باشند.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین جوانمرد‌زاده ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پژوهش شرط توسعه علمی است و توسعه علمی شرط حیات یک جامعه می‌باشد.

ویی افزود: زمانی علم مفید است که در بر طرف سازی و مشکلات بشر و تامین نیازهای آن مفید باشد و بتواند تکامل بشر را بهتر تامین کند.

در ادامه عبدالحسین فرج پهلو، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران گفت: این نمایشگاه به همت کلیه دست‌اندرکاران و معاونت پژوهشی دانشگاه و با همکاری کتابخانه مرکزی و ستاد اجرایی نمایشگاه راه‌اندازی شده است.

فرج پهلو افزود: توسعه علمی ، محور اصلی‌ توسعه همه جانبه می‌باشد که کشور ایران توانسته است در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی در زمینه علمی پژوهشی داشته باشد.

بصیرزاده، معاون امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 44 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه فعالیت دارند که در زمینه‌های مختلف علمی – پژوهشی تلاش می‌کنند.

بصیرزاده افزود: در سال گذشته 380 طرح توسط دانشجویان انجمن‌های علمی ارائه شده که بسیار مورد پذیرش قرار گرفته است 80 سمینار علمی، 83 اردوی علمی و 20 دوره آموزشی نیز در خصوص انجمن‌ها برگزار شده است.

وی درباره مشکلات انجمن‌های علمی در استان اظهار کرد: مشکل تامین بودجه اساسی‌ترین مشکل انجمن‌های علمی در خوزستان است و عدم استفاده از ظرفیت‌های خالی انجمن‌ها از کارایی و توانمندی آنها می‌زداید.

همچنین زراسوندی، دبیر اجرایی هفته پژوهش و فناوری در خصوص نمایشگاه دستاوردهای علمی گفت: تعداد غرفه‌ها در سال گذشته 18 غرفه بوده که با رشد 35 درصدی امسال به 30 غرفه رسیده است و از 30 غرفه عنوان شده، 5 غرفه به دستگاه‌های فرهنگی استان به صورت رایگان اختصاص داده شده است.

وی افزود: این نمایشگاه از 17 حمایت کننده دائمی دستگاه‌های اجرای برخوردار است و بالغ بر 40 دستگاه اجرایی در سمینار، کارگاه و نمایشگاه شرکت داشته‌اند.