نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان

اولین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان


اولین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان

یکشنبه 21/ 07/ 1398 ساعت 10 الی 12 سالن جلسات ریاست دانشگاه

شرکت کنندگان: 

 شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور

شرکت نصب، تعمیرو نگهداری نیروگاه برق آبی خوزستان  

شرکت تولید وبهره برداری سد و نیروگاه دز 

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان  

شرکت تولید و بهره برداری سد کارون 3

شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی مارون