اولین کنفرانس منطقه ا ی علوم ریاضی و کاربردی (29 آذر ماه 1396)

 

عنوان : اولین کنفرانس منطقه ا ی علوم ریاضی و کاربردی (29 آذر ماه 1396)
تاریخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ 
ساعت : ۸:۱۲:۵۹
اولین کنفرانس منطقه ا ی علوم ریاضی و کاربردی چهارشنبه 29 آذر 1396

آدرس سایت http://maths.scu.ac.ir/lcmsa