نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم سال ١٣٨٦ خورشیدی

تقویم سال ١٣٨٦ خورشیدی


تقویم سال ١٣٨٦ خورشیدی
PERSIAN CALENDAR - 1386

 

 


فروردین ١٣٨٦
March-April 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

23

٢

22

١

21

 
١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 April

١١

31

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

 

 

١٢ فروردین = روز جمهوری اسلامی ١ - ٤ فروردین = تعطیلات نوروزی       
  ١٣      فروردین = سیزده بدر      

 

 

 

 

 

 


اردیبهشت ١٣٨٦
April-May 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

  ٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

 
 

 


خرداد ١٣٨٦
May- June 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

25

٣

24

٢

23

١

22

 

١١

1 June

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

 

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

١٥ خرداد = قیام ١٥ خرداد ١٤ خرداد = درگذشت آیت الله امام خمینی
  ٢٨ خرداد = شهادت حضرت فاطمه
 


تیر ١٣٨٦
June-July 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22


 

 

 

 

 

 

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

 

٣١

22

٣٠

21

 
 


امرداد ١٣٨٦
July-August 2007

 

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

 

 

١٢

3

١١

2

١٠

1 Aug

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

 

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٦  امرداد = ولادت حضرت علی
٢٠ امرداد = مبعث حضرت رسول

 

 


شهریور ١٣٨٦
August-September 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

24

١

23

 

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

  ٣١

22

٧ شهریور = ولادت حضرت مهدی (عج)
 
 


مهر ١٣٨٦
September-October 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

 

١٣

5

١٢

4

١١

3

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

  ٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

١١ مهر = شهادت حضرت علی
٢١ مهر = عید فطر
 
 


آبان ١٣٨٦
October-November 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

26

٣

25

٢

24

١

23

 

 

 

١١

2

١٠

1 Nov

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

 

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

١٥ آبان = شهادت امام جعفر صادق
 
 

 


آذر ١٣٨٦
November-December 2007

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

23

١

22

 
٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

 
 

 


دی ١٣٨٦
December 2007- January 2008

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 Jan

١٠

31

٩

30

٨

29

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

  ٣٠

20

٢٩

19

٨  دی = عید غدیر خم
٢٩ دی = عاشورای حسینی
 
 


بهمن ١٣٨٦
January- February 2008

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

 

 

١٢

1 Feb

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

  ٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٢ بهمن = سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 
 


اسفند ١٣٨٦
February-March 2008

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

22

٢

21

١

20

 

 

 

 

١٠

29

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 March

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

 

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

١٨ اسفند = شهادت امام رضا ٩  اسفند = اربعین حسینی
  ٢٩ اسفند = روز ملی شدن نفت