دکتر قبادیان در جلسه توجیهی طرح تاپ در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ استقبال چشمگیر صنایع از طرح ملی تاپ

دکتر قبادیان در جلسه توجیهی طرح تاپ در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ استقبال چشمگیر صنایع از طرح ملی تاپ


دکتر قبادیان در جلسه توجیهی طرح تاپ در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ استقبال چشمگیر صنایع از طرح ملی تاپ

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه توجیهی طرح ملی تاپ در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استقبال صنایع و واحدهای تولیدی کشور برای شرکت در طرح ملی تاپ (طرح توانمند سازی تولید و توسعه پایدار) بسیار چشمگیر و بی نظیر است.

قبادیان ادامه داد: سامانه طرح ملی تاپ با آدر الکترونیکی iranetop.ir از سوی وزارت صمت امسال راه اندازی شده و به مدت ۶ ماه است که فعال شده است.