نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها وکارگاههای آموزشی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

سمینارها وکارگاههای آموزشی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر


سمینارها

سخنران

موضوع

تاریخ/ مکان

ساعت

دکتر شاپور رحیم‌پور

اثبات ساده‌ای برای دو قضیه معروف برای زیر مدولهای کوچک

26/9/85

گروه ریاضی

9:30-9:00

دکتر نوراله‌نژاد صادقی

قضیه هرون در مثلث

26/9/85

گروه ریاضی

10:30-10:00

دکتر منصور سراج

نظریة ریاضی الاستیسیته

26/9/85

گروه ریاضی

11:30-11:00

دکتر قاسم تارمست

کاربرد توزیع‌های آماری در صنعت

27/9/85

گروه آمار

9:30-9:00

دکترسیدمحمدرضا علوی

استنباط در توزیع نرمال بر اساس نمونه‌گیری وزنی

27/9/85

گروه آمار

10:00-9:30

دکتر حبیبه صادقی

روش برش زاویه‌ای و یک جستجوی موضعی

27/9/85

گروه ریاضی

10:30-10:00

 

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

گارگاه‌های آموزشی - پژوهشی:

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ

ساعت

 دکتر مهرداد نامداری

آشنایی با نرم افزار TEX

26/9/85

18:00-14:00

دکتر مهرداد نامداری

آشنایی با نرم‌افزار TEX

27/9/85

18:00-14:00

 

مکان :‌ دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر – گروه ریاضی