نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه هایدانشکده مهندسی علوم‌ آب

سمینارها و کارگاه هایدانشکده مهندسی علوم‌ آب


سمینارها

نام سازمان

نام سخنران

موضوع

زمان

ساعت

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مهندس بابک تقدیسی

نحوه احداث و اجرای خطوط کلتور زیرزمینی در لتر ماسه‌‌ای در کشت و صنعت دعبل خزاعی

26/9/85

9:30- 9:00

 

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکترمحمد‌شفاعی بجستان

تأثیر ریشه گیاه بر پایداری سواحل رودخانه

27/9/85

9:30- 9:00

دکتر عبدالکریم بهنیا

بازار آب در ایران و جهان

27/9/85

10:00-9:30

دکتر عبدعلی ناصری

بحث‌های نوین زهکشی و کاربرد آن در پروژه‌های زهکشی خوزستان

27/9/85

10:30-10:00

دکتر سعید برومند‌نسب

اثرات پخش سیلاب روی نفوذ پذیری در آبخوان هرسیان

27/9/85

11:00-10:30

دکتر معاضد

اثرات زیست محیطی احداث سدهای مخزنی بزرگ

27/9/85

11:30-11:00

مکان: دانشکده مهندس علوم آب – سالن سمعی بصری