نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سمینارها و کارگاه های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ/مکان

ساعت

خانم اسلام فاخر

تکنیک‌های کمی تصمیم‌گیری

26/9/ 85

گروه مدیریت

10:5- 10:00

دکتر بلقیس باورصاد

سیستم‌های مدیریت یکپارچه (MIS)

26/9/ 85

گروه مدیریت

11:30- 11:00

آقای محمدآیتی‌مهر

مهندسی مجدد در شرکت های خدماتی

26/9/ 85

گروه مدیریت

14:45 – 14:00

آقای ادریس محمودی

آشنایی با انیکوترمز

26/9/ 85

گروه مدیریت

30/15-15:00

دکتر نورمحمد نوروزی

نسبی‌گرایی فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

26/9/85

گروه حقوق

10:00-9:00

دکتر آهنگری

توسعه و تجارت

26/9/85

گروه اقتصاد

11:00-10:00

دکتر حسن فرازمند

نگاهی به دولت رفاه و رویکرد انتخاب عمومی

26/9/85

گروه حقوق

12:00-11:00

اساتید گروه حسابداری

میزگرد: بررسی آموزشی حسابداری در ایران

26/9/85

گروه حسابداری

12:00-11:00

آقای علیرضا جعفری

ارزیابی متوازن

26/9/85 گروه حسابداری

15:00-14:00

 

نام سخنران

موضوع

تاریخ/مکان

ساعت

دکتر معصومه باقری

جهانی شدن، مهاجرت و فقر

27/9/85

 گروه مدیریت

9:30-9:00

آقای عبدالحسین نیسی

از مدیریت ژاپنی چه می‌توان آموخت؟

27/9/85

گروه مدیریت

16:30-16:00

آقای ایزدی

حقوق بشر در اسلام

27/9/85

گروه حقوق

14:30-14:00

دکتر پژمان محمدی

ضرورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از حیث حقوق مالکیت فردی

27/9/85

گروه حقوق

15:30-15:00

آقای سیدجواد آقاجری

آشنایی با بودجه‌بندی دولتی در ایران

27/9/85

 گروه اقتصاد

10:30-10:00

دکتر مرتضی افقه

آشنایی با اقتصاد ایران

27/9/85

گروه اقتصاد

11:30-11:00

آقای سیدعلی واعظ

تئوری محدودیتها

27/9/85

گروه حسابداری

15:30-15:00

آقای یعقوب اندایش

معرفی رهیافت‌ ماتریس حسابداری احتماعی بعنوان یک روش بخش در اقتصاد

28/9/85

گروه اقتصاد

10:30-10:00

دکتر منصور زراء نژاد

اخلاق در اقتصاد

28/9/85

گروه اقتصاد

11:30-11:00

آقای ابراهیم سرخه

دیدگاه‌های حقوقی و فقهی در خصوص تلقیح مصنوعی و اجاره رحم و فرزندان ناشی از آن

28/9/85

گروه اقتصاد

14:30-14:00

 

نام سخنران

موضوع

تاریخ/مکان

ساعت

آقای محمدرمضان احمدی

حسابداری منابع انسانی

28/9/85

گروه حسابداری

14:30-14:00

خانم جیران محمدی

مدیریت مؤثر منابع انسانی

28/9/85

گروه اقتصاد

9:30-9:00

 

نام سازمان

نام سخنران

موضوع

تاریخ /مکان

ساعت

جهاددانشگاهی خوزستان – گروه برق

آقای عزیز حزباوی

بررسی میزان مشارکت جوانان در امور اجتماعی شهر اهواز

28/9/85 گروه حقوق

15:05-14:35

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

کارگاه های آموزشی :

نام سخنران

موضوع

تاریخ /مکان

ساعت

دکتر زراء نژاد

دکتر فخرایی

دکتر آرمن

روش تحقیق  درعلم اقتصاد

27/9/85

 

15:00-14:00

دکتر آهنگری

 دکترافقه

آقای آقاجری

آقای پیش‌بین

 

استراتژی‌های توسعه اقتصادی

29/9/85

15:00-14:00

 مکان: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی – گروه اقتصاد

میزگرد :

بحث تخصصی پیرامون چالش‌های رو در روی رشته اقتصاد با حضور اعضای هیأت علمی

-        آشنایی با علم اقتصاد

آقایان: دکتر حسن فرازمند – اندایش – منتظر حجت

-        آشنایی با مشکلات صنایع استان خوزستان

با حضور مسئولین بخش صنایع استان و اساتید گروه اقتصاد

تجلیل و قدردانی از دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد در سال 1384

مکان : دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه اقتصاد

         زمان: ساعت 12-10 روز چهارشنبه مورخ 29/9/85