نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده منابع طبیعی بهبهان

سمینارها و کارگاه های دانشکده منابع طبیعی بهبهان


سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر رضا بصیری

مطالعه الگوهای پراکنش گونه بلوط وی‌ول (Quercus libawi oliv) در رابطه با توزیع عناصر غذایی با استفاده از روش‌های تخمین ژئواستاتیستیک درمنطقه قامیشله مریوان

26/9/85

10:25- 10:00

مهندس علی اصغر تراهی

احیاء توده‌های مسن‌ و در معرض خطر گونه شیشم Dalbergia sisoo Roxb به روش خراش سطحی خاک در استان خوزستان

26/9/85

10:55- 10:30

مهندس احسان صیاد

اثر اندازه بذر بر رشد و زنده‌مانی نهال‌های بلوط بلند مازو

26/9/85

11:25- 11:00

مهندس رضا عزیزی

بررسی عوامل مؤثر در انتخاب ارضی کشاورزی زیر اشکوب در جنگل‌های زاگرس و تأثیر آنها بر وضعیت توده‌های جنگلی

26/9/85

11:55- 11:30

مهندس رحیم ملک نیا مهندس رضا عزیزی

مطالعه وضعیت توده‌های جنگلی زاگرس میانی با شرایط متفاوت دخالت انسانی (مطالعه موردی:سامانه عرفی کارزان ایلام)

26/9/85

14:25- 14:00

مهندس محمد امینی

بررسی امکان ایجاد جنس تمام نردر ماهی‌گوپی  Poe cilia reticulate   توسط هورمون 17-آلفا متیل تستوسترون

26/9/85

15:00- 14:30

 

دانشکده منابع طبیعی بهبهان

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

مهندس سعید ضیائی‌نژاد

تأثیر باکتریهای باسیلوس Bacillus spp بعنوان پروبیوتیک برکیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید هندی

26/9/85

15:30-15:05

مهندس بهزاد نعمت دوست‌حقی

بررسی تفاوت‌های فیزیولوژیک در بین ماهیان سفید Rutilus Frisii Kutum نر در صید پائیزه و بهاره

26/9/85

16:00-15:35

مهندس سیدمهدی امینی‌نسب

روابط بین برخی از پارامترهای مؤثردرانتخاب مکان آشیانه‌سازی با موفقیت زادآوری پرستوی دریائی

27/9/85

10:25-10:00

مهندس رضا شاکری

بررسی میزان اطلاعات گردشگران در مورد اثرات توسعه گردشگری بر روی پارامترهای مختلف محیط در منطقه نمک آبرود

27/9/85

10:55-10:30

مهندس پروین صفیان بلداجی

پریائی‌شناسی جمعیت قوچ و میش البرز مرکزی

 Ovis Orientalis orientalis در پارک ملی خجیر

27/9/85

11:25-11:00

مهندس سارا فرازمند

بررسی اثرات چرا روی برخی خصوصیات پوشش گیاهی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی در منطقه کجورنوشهر)

27/9/85

11:55-11:30

مهندس ملیحه مزین

کارآئی روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری در مدل سازی
بارش  رواناب

27/9/85

12:25-12:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی بهبهان