نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده کشاورزی

سمینارها و کارگاه های دانشکده کشاورزی


سمینارها

نام سازمان

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول

دکتر احمد نادری

معرفی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

26/9/85

9:30- 9:00

مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیرکشور

مهندس عبدالحمید محبی

استاندارد کردن نمونه برداری در برگ خرما به منظور تجزیه‌های شیمیایی

26/9/85

10:05- 9:35

مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور

مهندس عزیز تراهی

معرفی مهمترین دستاوردهای پروژه تحقیقاتی بررسی شناسایی و ارزیابی واریته‌های مطلوب کُنار کشور

26/9/85

10:40- 10:10

مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور

مهندس حسین پژمان

معرفی دستاوردهای پروژه بررسی علل پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

26/9/85

11:15- 10:45

مرکز رشدوفناوری خوزستان مهندسی آب‌وطراحی  فرزین

مهندس فرزین نجفی‌پور

نقش درختان بدون خاک و ریشه در صنعت باغبانی و تثبیت اراضی

26/9/85

11:50-11:20

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر یداله خواجه‌زاده

دستاوردهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

27/9/85

9:30- 9:00

 

دانشکده کشاورزی

نام سازمان

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

جهاددانشگاهی خوزستان

مهندس مهران رئوفی

استفاده از تکنیک (Image Fusion) جهت افزایش کارایی تصاویر ماهواره‌ای

27/9/85

10:05-9:35

مرکزرشدفناوری‌خوزستان شرکت‌مهندسی‌آب‌و‌طراحی‌فرزین

مهندس فرزین نجفی‌پور

نقش ایجاد نمایشگاه درختان دوطرفه جهت معرفی پروژه نافع و جذب توریست

27/9/85

11:00- 10:15

 

مکان: دانشکده کشاورزی – مرکز سمعی و بصری