نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

سمینارها و کارگاه های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


 

گارگاه‌های آموزشی - پژوهشی:

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ

ساعت

دکتر فریده عصاره

استفاده از پایگاههای پیوسته

Web of Science, Ebsco,Science Direct

شرکت کنندگان : اعضاء هیأت علمی

 

26/9/85

13:00-11:00

دکتر فریده عصاره

استفاده از پایگاههای پیوسته

  Web of Science, Ebsco, Science Direct

شرکت کنندگان: پژوهشگران، کارشناسان سازمانها و دستگاههای اجرایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

27/9/85

13:00-11:00

مکان :‌ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کشور