نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سه شنبه 1385/9/28

سه شنبه 1385/9/28


سه شنبه 1385/9/28

دانشگاه با درهای باز

(OPEN DAY)

ساعت 17-10

بازدید از مرکز رشد وفناوری

بازدید عموم از موزه علم و طبیعت

سمینارهای علمی و برنامه‌های اختصاصی هفتة پژوهش در دانشکده‌ها