نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهش و فناوری

دکتر علی حقیقی
مرتبه علمی : دانشیار 
کارشناسی : مهندسی عمران - دانشگاه شهید چمران اهواز- سال 1381
کارشناسی ارشد :مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی -دانشگاه شهید چمران اهواز-سال 1383
دکتری : دکتری مهندسی عمران هیدرولیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ اخذ مدرک : 1388/9/23

متولد : 1359
پست الکترونیکی :a.haghighi@scu.ac.ir