نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ژوهشگران برتر سال 85 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

ژوهشگران برتر سال 85 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور


پژوهشگـران بـرتـر هفتـه پژوهـش و فنـاوری

دانشگـاه علوم پزشکـی جندی‌شاپـور

(25 تا 29 آذر ماه 1385)

ردیف

نام پژوهشگر

مرتبه علمی

گروه

دانشکده

1

دکتر نعمت‌اله جعفرزاده

استادیار

بهداشت محیط

بهداشت

2

دکتر محمدکاظم غریب ناصری

دانشیار

فیزیولوژی

پزشکی

3

دکتر علی زارعی محمود‌آبادی

استادیار

قارچ و انگل‌شناسی

پزشکی

4

دکتر محمد فکور

دانشیار

ارتوپدی

پزشکی

5

دکتر علیرضا شهرباف‌زاده

دانشیار

ویروس‌شناسی

پزشکی

6

دکتر آذردخت خسروی

استادیار

میکروب‌شناسی

پزشکی

7

دکتر علیرضا خردمند

استادیار

اورولوژی

پزشکی

 

گروه‌های برتر پژوهشی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور

ردیف

نام گروه

مدیر گروه

دانشکده

1

بهداشت محیط

دکتر نعمت‌اله جعفرزاده

بهداشت

2

فیزیولوژی

دکتر محمدکاظم غریب‌ناصری

پزشکی

3

میکروب‌شناسی

دکتر منوچهر مکوندی

پزشکی

 

دانشکده‌برتر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

ردیف

نام گروه

رئیس

معاون

1

دانشکده بهداشت

دکترمحمدجواد طهماسبی

خانم دکتر احمدی‌زاده

2

دانشکده داروسازی

دکتر اسکندر مقیمی‌پور

دکتر عبدالعظیم بهفر