نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاههای علمی - آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران

کارگاههای علمی - آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران


کارگاههای علمی - آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران

20 – 18 آذرماه 1386

روز

شرکت/دانشکده

عنوان  کارگاه

ارایه دهنده

ساعت

محل ارائه

یکشنبه

18/9/86

تربیت بدنی

روش اندازه گیری BF% با کالیپر

دکتر سعید شاکریان

14-11:30

آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی

علوم تربیتی

ایده پردازی

علیرضا

حاجی یخچالی

10-8:30

کارگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی

کاربرد اینترنت در فرآیند پژوهش

محمد حسن عظیمی

12-8:30

کارگاه کتابداری دانشکده علوم تربیتی

استفاده از پایگاه­های الکترونیکی

دکتر فریده عصاره

12-9

مرکز کامپیوتر دانشکده علوم تربیتی

فنون " تشخیص و انتخاب همسر مناسب "

دکتر

یوسفعلی عطاری

12-10

آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی

راه های مقابله با استرس

دکتر نجمه حمید

12-10

کارگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی

کاربرد روش آماری تحلیل  ممیز در علوم رفتاری

دکتر

رضا خجسته مهر

16-14

مرکز کامپیوتر دانشکده علوم تربیتی

دوشنبه

 19/9/86

اقتصاد

چالشهای پیشاروی توسعه اقتصادی ایران در قرن 21

اساتید گروه اقتصاد

12-10

سالن سمینار 2 دانشکده اقتصاد

تربیت بدنی

 

دوپینگ، روش نمونه­گیری و تاثیر آن بر ورزشکاران

گروه

روانشناسی ورزشی

11- 9

آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی

علوم تربیتی

استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی

دکتر فریده عصاره

12-9

بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

سه شنبه

 20/9/86

اقتصاد

معرفی نرم افزار LOW

آقای یعقوب اندایش

12- 11

سالن سمینار دانشکده اقتصاد

تربیت بدنی

تاثیر تصویر سازی ذهنی بر بهبود عملکرد رفتار حرکتی

گروه

روانشناسی ورزشی

11-9

آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی

کاربرد ابزار آزمایشگاهی روانشناسی ورزشی در سنجش عملکرد ورزشی ورزشکاران

گروه

روانشناسی ورزشی

17-15

ایمنی تاسیسات و اماکن ورزشی و ارایه راهکارهای مدیریتی در بهبود کیفیت

دکتر

عبدالرحمن مهدی­پور

14-13

علوم

کارگاه نجوم  ( ویژه دانشجویان )

دکتر

حبیب اله عصاره

19-16

طبقه دوم سرسرای

دانشکده علوم و رصدخانه

دامپزشکی

اولتراسونوگرافی در دامپزشکی(1)

(اصول مقدماتی، دستگاه، تصویرگیری فراصوتی )

دکتر

علیرضا غدیری

11:45-9

17-13

بخش رادیولوژی و سونوگرافی

دانشکده دامپزشکی

شرکت تأمین صنعت باختر

-  معرفی تکنولوژی RFID (شناسایی از طریق امواج رادیویی)

-  معرفی کاربردهای مختلف تکنولوژی

-  معرفی کاربردهای خاص شامل کنترل خطوط تولید و لجستیک، انبارداری هوشمند، نگهداری و تعمیرات ، بازرسی فنی، ردیابی، کنترل خودرو و تجهیزات

-  مورد کاوی در امور بازرسی شرکت سایپا

مهندس محمدرضاکاویانی-

مهندس پویا میکال

12-9

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

ادبیات

بررسی بافت های فرسوده شهر اهواز: نمونه موردی "بخش مرکزی"

دکتر علی موحد

12- 10

سوله ادبیات (جنب دانشکده بهداشت)

کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی (Fuzzy GIS)

مهندس

علی شجاعیان

10- 8

سوله ادبیات (جنب دانشکده بهداشت)

علوم

چگونگی القاء و بررسی فعالیت حرکتی در مدل حیوان آزمایشگاهی

دکتر مهناز کسمتی

12-9

آزمایشگاه درد و اضطراب دانشکده علوم

 

کارگاههای علمی - آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران

20 – 18 آذرماه 1386