نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

3255

3255


آقایان: سیاحی، طابوسیان و مالکی / خانم ها : عیدیان، ولی پور، وزیری و نظری .
همکاران محترم مدیریت امور پژوهشی


آقای حسینی / خانم ها: مزاری، بهنام، زنگنه و افشار.
همکاران محترم دفتر ارتباط با صنعت 
 

آقای چرچی
مسئول دفتر محترم معاونت پژوهشی


آقای غرابی / خانم ها: چوبند نژاد، چراغی و ممتاز
همکاران محترم دبیرخانه معاونت پژوهشی 


آقای حسام پور/ خانم سالمی
همکاران محترم
حسابداری معاونت پژوهشی

آقای رسولی
کارپرداز
محترم معاونت پژوهشی .

آقای شهرستانی
همکار محترم مرکز انفورماتیک
 

آقایان: عالم زاده و بزرگپور
همکاران محترم اداره چاپ و انتشارات
 

آقایان: خسروی، برالک، کوتی، مهرابی و مناصیرنیا / خانم ها: علیمددی، رضائی و رشید زاده
همکاران محترم روابط عمومی