نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22006

22006برگزیدگان برتر کمیته علمی دانشگاه شهید چمران
 

ردیف

محور انتخاب

برگزیده / برگزیدگان

مرتبه علمی

دانشکده

1

بازنشسته پژوهشگر

دکتر فرهنگ ارشاد

استاد

اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

 

2

 

 

پژوهشگران برتر در چندین محور

اجرای طرح‌های تحقیقاتی و موثرترین راهنمایی پایان نامه دکتری

دکتر محمود شفاعی‌بجستان

 

استاد

 

مهندسی علوم آب

 

چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی و موثرترین راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

دکتر مهناز کسمتی

 

 

 

دانشیار

 

 

 

علوم

 

 

چاپ کتاب و موثرترین راهنمایی کارشناسی ارشد

 

دکتر منصور میاحی

 

استاد

دامپزشکی

3

 

 

تالیف  و   ترجمه کتب

دکتر حمداله صالحی

دانشیار

علوم

دکتر مسعود صفائی‌مقدم

دانشیار

علوم تربیتی و روانشناسی

4

چاپ مقاله در مجلات خارجی

دکتر ناصر عالم‌زاده‌انصاری

دانشیار

کشاورزی

دکتر ناهید پوررضا

استاد

علوم

5

چاپ مقاله در مجلات داخلی

دکتر فریده عصاره

استاد

علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر محسن دستگیر

دانشیار

اقتصاد و علوم اجتماعی

6

ارایه مقاله در همایش‌های علمی

دکتر بهمن سلیمانی

استادیار

علوم

دکتر سیدمحمود کاشفی‌پور

دانشیار

مهندسی علوم آب

7

اجرای طرح های تحقیقاتی

دکتر سیدجعفر حجازی

استادیار

مهندسی

دکتر محمود جورابیان

دانشیار

مهندسی

8

موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های دکتری تخصصی

دکتر مجتبی جعفرپور

استاد

علوم

دکتر مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری

استاد

دامپزشکی

9

موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

دکتر احمدعلی معاضدی

استاد

علوم

دکتر محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی

دانشیار

دامپزشکی

10

پژوهشگر جوان

دکتر بهمن مصلی‌نژاد

استادیار

دامپزشکی

دکتر علیرضا زراسوندی

استادیار

علوم

11

پژوهشگر شایسته تقدیر

دکتر حسین نجف‌زاده

استادیار

دامپزشکی

12

فعالترین دانشکده از نظر فعالیت‌های پژوهشی

دامپزشکی

-

دامپزشکی

13

فعالترین گروه از نظر فعالیت‌های پژوهشی

سازه‌های آبی

-

مهندسی علوم آب

14

بسیجی پژوهشگر

دکتر ناصر عالم زاده انصاری

دانشیار 

کشاورزی