نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

14527

14527


اهم وظایف سازمانی این معاونت عبارتند از:

انجام بررسی‌های لازم در خصوص مسایل اجرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه، برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت ارائه مقاله اعضای هیأت علمی دانشگاه در مجامع علمی داخل و خارج و نیز فرصتهای مطالعاتی،‌ تصویب و همکاری اجرایی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی و چاپ کتاب‌های اعضای هیات علمی، نظارت بر امور کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشگاه، برگزاری جلسات شورای انتشارات و شورای سردبیران، برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی در دانشگاه و تهیه برنامه پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه جهت طرح در شورای دانشگاه.

 

شورای پژوهشی

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی، بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت‌های پژوهشی تشکیل می‌گردد و اعضای آن متشکل از:

1- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)

2- مدیر امور پژوهشی و فناوری (دبیر شورا)

3- رئیس کتابخانه مرکزی

3- مدیر مرکز رشد

4- مدیر ‌دفتر ارتباط با صنعت

5- مدیر مرکز محاسبات

6- رئیس اداره چاپ و انتشارات

7- مدیر همکاریهای علمی و بین المللی 

و معاونان پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها می‌باشند.

 

شورای انتشارات

شورایی است که بر حسن اجرای مقررات چاپ و نشر کتب منتشره دانشگاه نظارت دارد و اعضای ثابت آن متشکل از:

 1- معاون پژوهشی، رئیس شورا

 2- رئیس اداره چاپ و انتشارات، دبیر شورا

 3- مدیر امور پژوهشی و فناوری

 4- رئیس کتابخانه مرکزی

 5-  5 الی 7 نفر نماینده از دانشکده های دانشگاه شهید چمران به پیشنهاد رئیس دانشکده و حکم معاون پژوهشی دانشگاه.

 6- کمیته های تخصصی

 

شورای مدیران

متشکل از مدیران زیر مجموعه‌های مختلف معاونت پژوهشی می‌باشد که بر تنظیم و حسن اجرای مقررات معاونت نظارت می‌نماید.