نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15853

15853


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

محمد تقی خلوصی

کتب سمبولیسم و مقایسه آن با سمبل گرایی در شعر
فروغ فرخزاد

26/9/85

10:00-9:00

علی شجاعیان

مکانیابی مراکز خدمات شهری با استفاده از GIS (بهترین محل دفن زباله برای شهر اهواز)

26/9/85

11:15-  10:15

دکتر گشمردی

Etude de quelques problemes de I'enseignement deslangues etrangeres aux apprenants adultes

27/9/85

9:30-9:00

یوسف عمیدزاده

شیوه ارتباط سیاسی در عهد پیامبر اکرم (ص)

27/9/85

10:30-10:00

دکتر پروین گلی‌زاده

پارادکس در مثنوی

28/9/85

10:30-10:00

 

مکان : آمفی تأتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه های آموزشی - پژوهشی:

 

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر خوب‌آیند

بررسی طرح جامع ملی مسکن

29/9/85

12:00-10:00

دکتر محمدرضا صالحی‌مازندرانی و

دکتر منوچهر تشکری

مهارتهای نوشتاری در زبان فارسی

 

29/9/85

18:00-15:00

 

مکان : آمفی تأتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی