نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22028

22028


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محور انتخاب

1

مهندس فریبا سهرابی

دانشجوی فعال پژوهشی دانشکده کشاورزی

2

زینب مرادپور

دانشجوی فعال پژوهشی دانشکده علوم

3

دکتررضوان کیانی

دانشجوی فعال پژوهشی دانشکده دامپزشکی

4

دکتراحمد آخوند

دانشجوی فعال پژوهشی دانشکده علوم