نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21922

21922


برادر گرامی جناب آقای دکتر چرچی/ مشاور محترم رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر زراسوندی/ مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر حاجی‌حاجیکلائی/ مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر فرج‌پهلو/ رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر مختاری/ مدیر محترم مرکز رشد و فناوری دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر شکوهی/ مدیر محترم دفتر همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر پیغان/ رئیس محترم اداره چاپ و انتشارات دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر زرگر / رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

سرکار خانم دکتر کسمتی / رئیس محترم موزه علم و طبیعت دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای  علی‌نژاد/ مدیر محترم حراست دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای وحدتی ‌نیا/ مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای مهندس آصفی/ مدیر محترم خدمات عمومی دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای طلائی/ مسئول محترم حسابداری پژوهشی

برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضوی/ مدیر محترم مرکز محاسبات دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای راهداری/ مسئول محترم دبیرخانه پژوهشی