نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21998

21998


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

سمینارهای روز یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشگاه پیام نور

مهندس ایمان مخدوم

داده‌کاوی و تحلیل های آمار ناپارامتری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری

9-8:30

دانشکده علوم ریاضی

و کامپیوتر

دکتر حبیبه صادقی

Optimization Negative iph Functions

10-9

دکتر محمد حسین مهرابی

Blow – up برای معادلات هذلولوی غیر خطی

11-10

دکتر سید محمدرضا علوی

خواصی از توزیعهای وزنی

11:30-11

دکتر شاپور رحیم پور

The concept of right d - aequence

12-11:30

دکتر محسن زیوری رضاپور

یکنواختی مقدار ویژه اصلی مسأله P لاپلاسین در یک دامنه حلقوی

13-12

 

مکان: دانشکده علوم‌ریاضی و کامپیوتر اتاق سمینار


سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم ریاضی

 و کامپیوتر

دکتر نوراله نژاد صادقی

تجزیه کسرها و چند قضیه در خصوص آنها

9:30-8:30

دکتر عبدالمحمد امین پور

نظریه ایدها و نیمگروه های آبلی آزاد

11-10

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

جبرهای هسته‌ای

12-11

خانم بهناز کوچک شوشتری

Catalan Numbers

13-12

 

مکان: دانشکده علوم‌ریاضی و کامپیوتر اتاق سمینار