نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22002

22002


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

                 ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

کارگاه مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم‌زیستی

دانشگاه شهید چمران (دانشکده علوم)

 

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ

ساعت

خانم زهرا پوررمضان

خانم شکوه غفاری

کارگاه آموزشی PCR

(ویژه دانشجویان زیست‌شناسی، کشاورزی و دامپزشکی)

شنبه 16/9/87

لغایت

دوشنبه 18/9/87

17-9

 

 

 

 

مکان :‌ مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی دانشگاه شهید چمران (دانشکده علوم)