نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22011

22011برگزیدگان دانشکده ها

ردیف

دانشکده

برگزیده

مرتبه علمی

1

ادبیات وعلوم انسانی

دکتر محمدرضا علم

استادیار

2

اقتصاد و علوم اجتماعی

دکتر منصور زراءنژاد

دانشیار

3

الهیات و معارف اسلامی

دکتر قاسم بستانی

استادیار

4

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر پروانه شفیع‌نیا

استادیار

5

دامپزشکی

دکتر مسعود قربانپورنجف‌آبادی

دانشیار

6

علوم

دکتر عزیزاله بهشتی

استاد

7

علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر منیجه شهنی‌ییلاق

استاد

8

علوم ریاضی

دکتر عبدالرحمن راسخ

استاد

9

کشاورزی

دکتر امیر آینه‌بند

استادیار

10

منابع طبیعی بهبهان

مهندس سیدمهدی امینی‌نسب

مربی

11

مهندسی علوم آب

دکتر منوچهر فتحی‌مقدم

دانشیار

12

مهندسی

دکتر محمد محمودیان‌شوشتری

استاد