تماس با ما

 

 آدرس: اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - مرکز پژوهشی شبکه های گازرسانی

 تلفکس: 0613333539

 پست الکترونیکkhgcro@scu.ac.ir