مسئولین مرکز

 

 ریاست مرکز: آقای دکتر مرتضی بهبهانی نژاد  معاون پژوهشی مرکز: آقای دکتر مازیار چنگیزیان
 مرتبه علمی: استاد  مرتبه علمی: استادیار
 رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 پست الکترونیکی: bnmorteza@scu.ac.ir  پست الکترونیکی: m.changizian@scu.ac.ir