معرفی مرکز

 

مرکز پژوهشی شبکه های گاز رسانی فعالیت خود را به‌ طور رسمی از تیرماه 1385 تحت عنوان دفتر پژوهش شرکت گاز استان خوزستان در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز نمود. در سال 1392 با توجه به عملکرد پژوهشی دفتر پژوهش، با تصویب وزارت علوم، این دفتر به مرکز پژوهشی شبکه‌های گازرسانی تغییر یافت. دفتر پژوهش در ابتدا با یک عضو هیئت علمی، یک نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و یک کارشناس کار خود را شروع کرده و در حال حاضر مرکز پژوهشی با تیمی متشکل از یک استاد مهندسی مکانیک، یک استادیار مهندسی مکانیک، سه ‌دانشجوی  ارشد مهندسی مکانیک و یک نفر کارشناس به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این مرکز با انگیزه ارتباط دوجانبه و هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت در خصوص تحقیقات پایه و کاربردی صنعت توزیع و مصرف گاز طبیعی تأسیس شده‌است و با انگیزه شناسایی آخرین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در صنایع گاز و مرتبط با فعالیت‌های شرکت گاز استان خوزستان و نیز ایجاد یک بستر پژوهشی جهت سوق دادن فعالیت‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان به سمت نیازهای تحقیقاتی آن شرکت گام برمیدارد. همچنین، در جهت نیل به اهداف مرکز، در سال 1391 دو گروه پژوهشی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شده است. در ادامه اهداف اصلی این مرکز به اختصار بیان شده است:

- پیگیری و یافتن آخرین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین در زمینه صنعت گاز مرتبط با فرآیندها و فعالیت‌های شرکت گاز خوزستان

- جستجو‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی در زمینه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه گاز در داخل و خارج‌ کشور

- ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشکلاتی که توسط شرکت گاز استان خوزستان به این دفتر ارجاع می‌شود

- تهیه بانک اطلاعاتی از  موسسات تحقیقاتی گاز در داخل و خارج کشور

- ارائه گزارش‌های ماهیانه، سالیانه و فنی در ارتباط با فرآیندها و فعالیت‌های شرکت گاز استان خوزستان

- برگزاری سمینار‌های علمی جهت آشنایی اساتید و دانشجویان با مسائل و مشکلات و اولویت‌های پژوهشی شرکت گاز خوزستان

- هدایت دانشجویان در جهت تعریف پروژه کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا