مقالات چاپ شده در مجلات ISI

 

ردیف  مولف   عنوان   سال انتشار  محل انتشار 
1 دکتر بهبهانی نژاد The Accuracy and Efficiency of a Reduced Order Model for Transient Flow Analysis in Gas Pipelines 2010 Journal of Petroleum Science and Engineering
2 دکتر بهبهانی نژاد The Accuracy and Efficiency of a MATLAB-Simulink Library for Transient Flow Simulation of Gas Pipelines and Networks 2010 Journal of Petroleum Science and Engineering
3 دکتر بهبهانی نژاد A state space model for transient flow simulation in natural gas pipelines  2012 Journal of Natural Gas Science and Engineering
4 دکتر بهبهانی نژاد Exergy and Energy Analysis of an AC Steel Electric Arc Furnace under Actual Conditions 2013 Journal of Exergy
5 دکتر بهبهانی نژاد A fast non-iterative numerical algorithm to predict unsteady partial cavitation on hydrofoils  2013 Journal Applied Mathematical Modelling
6 دکتر بهبهانی نژاد Eigenanalysis and reduced-order modelling of unsteady partial cavity flows using the boundary element method 2013 Journal Engineering Analysis with Boundary
7 دکتر بهبهانی نژاد Reduced order modeling of transient two-phase flows and its application to upward two-phase flows in the under-balanced drilling ,  2013 Journal Applied Mathematics and Computation
8 دکتر بهبهانی نژاد Reduced-order modeling of three-dimensional unsteady partial cavity flows 2015 Journal of Fluids and Structures
9 دکتر بهبهانی نژاد Effect of pipe rotation on downward co-current air–water flow in a vertical pipe   2016 Journal International Journal of Multiphase
10 دکتر بهبهانی نژاد Transient simulation of conjugate heat transfer in the roof cooling panel of an electric arc furnace 2016 Journal Applied Thermal Engineering
11 دکتر بهبهانی نژاد Reduced-order modeling of three-dimensional unsteady partial cavity flows 2015  
12 دکتر قنبرزاده Total Energy Demand Estimation in Iran Using Bees Algorithm 2012 Journal Energy Sources, Economics, Planning, and Policy  Part B
13 دکتر مرتضوی Hourly demand response and battery energy storage for imbalance reduction of smart distribution company embedded with electric vehicles and wind farms 2016 Renewable Energy
14 دکتر مرتضوی SIMULATION AND INTELLIGENT CONTROL OF NATURAL GAS PURIFICATION  2015 Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
15 دکتر فرشیدی A new approach to analysis of residue probability density function in pipelined ADCs 2016 INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL
16 دکتر فرشیدی Analysis of chaotic behavior in pipelined analog to digital converters  2016 Journal of Electronics and Communications
17 دکتر فرشیدی Ultra-fast analog-to-digital converter based on a nonlinear triplexer and an optical coder with a photonic crystal structure 2017 Journal Applied Optics
18 دکتر فرشیدی Analysis of Residue Probability Density Function and Comparator Offset Error in Pipelined ADCs 2016 Journal Radio engineering
19 دکتر فرشیدی Design of a Novel Pipeline Time-to-Digital Converter Based on Dual-Slope Interpolation and Time Amplification 2015 IETE Journal of Research

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

ردیف مولف عنوان سال انتشار محل انتشار
1 دکتر بهبهانی نژاد حل عددی مدل‌های دوسیالی تراکم‌پذیر هم‌دما با استفاده از روش‌های بقایی در امتداد مسیر مرکزی 01/01/1392 مجله مهندسی مکانیک مدرس  - درجه ISC  - شماره مجله 1
2 دکتر بهبهانی نژاد مدل‌سازی رتبه‌کاسته‌ی جریان غیر‌دائم کاویتاسیون جزئی با استفاده از روش المان مرزی  31/06/1392 مجله مهندسی مکانیک مدرس - درجه ISC  - شماره مجله 6
3 دکتر بهبهانی نژاد حلیل جریان گذرای غیرهم‌دمای گاز درون خطوط لوله با استفاده از روش‌ عددی خطی‌شده تجزیه شار 01/08/1392 مجله مهندسی مکانیک مدرس  - درجه ISC  - شماره مجله 8
4 دکتر بهبهانی نژاد مدل‌سازی رتبه‌کاسته جریان‌های دوفازی غیردائم با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه 01/01/1393 مجله مهندسی مکانیک مدرس  - درجه ISC  - شماره مجله 1
5 دکتر بهبهانی نژاد تحلیل لایه مرزی سه بعدی بر روی پره­های توربین بادی 27/02/1393 مجله مهندسی مکانیک مدرس  - درجه ISC  - شماره مجله 3
6 دکتر بهبهانی نژاد روشی جدید جهت محاسبه میزان گاز هدررفت از شبکه‏ های شاخه‏ ای با در نظر گرفتن ‏افت‏ های موضعی 01/10/1394 مجله مکانیک سازه ها و شاره ها  - درجه ISC - شماره مجله ۲
7 دکتر بحرینیان طراحی بهینه‌ی یک مبادله‌کن فشرده‌ی گرما جهت بازیابی حرارت با استفاده از الگوریتم زنبور عسل 1393 مجله مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز