انتخاب دانشگاه شهید چمران اهواز به‌عنوان مشاور فناورانه میدان نفت و گاز تنگ بیجار ایلام

انتخاب دانشگاه شهید چمران اهواز به‌عنوان مشاور فناورانه میدان نفت و گاز تنگ بیجار ایلام