ساخت اولین لیزر حالت جامد خورشیدی در کشوردر مرکز تحقیقات لیزر و پلاسمای دانشگاه انجام شد

ساخت اولین لیزر حالت جامد خورشیدی در کشوردر مرکز تحقیقات لیزر و پلاسمای دانشگاه انجام شد