برنامه های حال و آینده

 

برنامه Erasmus+ یکی از برنامه‌های اتحادیه اروپا در زمینه آموزش، پرورش، جوانان، و ورزش برای سال‌های 2020-2014 است. این برنامه بر مبنای دستاوردهای ۲۵ساله حاصل از سایر برنامه‌های اروپایی در زمینه آموزش، پرورش، و جوانان می‌باشد که هم پوشش درون اروپایی دارد و هم شامل همکاری‌های بین‌المللی می‌شود.

یکی از اهداف کلی  Erasmus+توسعه پایدار کشورهای شریک (کشورهای خارج از محدوده اتحادیه اروپا) در زمینه تحصیلات عالی است. پروژه ظرفیت‌سازی در آموزش عالی و Erasmus mundus  جزو فعالیت‌های مورد حمایت  Erasmus+ در زمینه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای شریک است.

برنامه Erasmus+  برای دستیابی به اهدافش، سه اقدام کلیدی را به انجام می‌رساند.

اقدام کلیدی ۱: جابه جایی اشخاص

اقدام کلیدی ۲: همکاری برای ابداع و تبادل شیوه‌های مفید

اقدام کلیدی ۳: حمایت از تغییر رویه

برنامه  Erasmus Mundusمرتبط با اقدام کلیدی ۱(جابه جایی اشخاص) است که دانشگاه چمران از سال ۲۰۰۵ در آن حضور داشته است.

پروژه‌های ظرفیت‌سازی، مرتبط با اقدام کلیدی ۲(همکاری برای ابداع و تبادل شیوه‌های مفید) است.

پروژه ظرفیت‌سازی در آموزش عالی:

در پی ترویج همکاری و مشارکتی است که بر مدرن‌سازی و بین‌المللی‌سازی مؤسسات و سیستم‌های آموزش عالی در کشورهای شریک تأثیر دارد. پروژهای ظرفیت‌سازی در واقع پروژه‌های همکاری فراملی می‌باشند که بر مبنای مشارکت‌های چند جانبه هستند، در درجه اول میان مؤسسات آموزشی مرتبط با برنامه و کشورهای شریک واجد شرایط  که از طریق ابزارهای مالی معینی حمایت می‌شوند.

هم‌چنین در این پروژه‌ها، شرکای غیر دانشگاهی هم می‌توانند وارد شوند به جهت مستحکم شدن پیوند میان اجتماع و کسب و کار و تقویت اثر سیستماتیک پروژه‌ها.

 

اهداف پروژه ظرفیت سازی:

به واسطه همکاری‌های ساختاری