شورای انفورماتیک

صورتجلسات شورای انفورماتیک

صورتجلسات شورای انفورماتیک

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نهمین صورتجلسه شورا دانلود (137.2k)
ششمین صورتجلسه شورا دانلود (160.8k)
پنجمین صورتجلسه شورا دانلود (626.4k)