پروژه ها

1- راه اندازی سیستم برق اضطراری 

2-یکپارچه سازی سامانه ها

3- پورتال جدید دانشگاه

4- استاندارد سازی مرکز داده

5- نقطه ثانویه (Disaster Recovery Site)

6-نصب شبکه جدید واحد ها