کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی          

تلفن تماس          

پست الکترونیکی                               

مسوولیت                       

آرمیتا ابرغویی

2500       

a.abarghoue@scu.ac.ir

 پورتال دانشگاه

مسعود حقی

2500       

hagheimasoud@yahoo.com

 سرپرست مخابرات

عاطفه حقیقت خواه

 

haghighatkhah.a@scu.ac.ir

 آنتی ویروس دانشگاه

کبری فرشیدی

2500       

            farshidi.k@scu.ac.ir  سامانه ها

مژگان مفتخر

2500       

m.moftakhar@scu.ac.ir

 پورتال دانشگاه

عباس هرمزی

2500       

hormozi@scu.ac.ir

 شبکه و زیرساخت

نوشین هرمزی نژاد

2500       

n.hormozinezhad@scu.ac.ir

 ایمیل و  سامانه ها

محمد زهیری راد 2500        zahiri.m@scu.ac.ir  شبکه و حساب کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تقاضای کلیه خدمات فناوری اطلاعات در سامانه helpdesk.scu.ac.ir ثبت تقاضا نمایید .و در صورت لزوم با شماره 2500تماس بگیرید .