اهداف و سیاست ها

  • - ارتقاء سطح دانش ، پژوهش و تکنولوژی و تولید علم در زمینه آب و انرژی در سطح کشور
  • - ارتباط سازنده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج کشور
  • - ارائه خدمات مهندسی و تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه های اجرایی
  • - برگزاری همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی و دوره های کوتاه مدت آموزشی
  • - کمک به رونق اقتصادی استان خوزستان و  ارتقای سطح توسعه استان خوزستان
  • - انتشار مجله علمی و پژوهشی و کتب تخصصی مورد نیاز دانشگاه ها
  • - ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز واحدهای  دانشگاهی و شرکت ها و صنایع مرتبط
  • - کوشش برای دستیاب