قراردادهای خاتمه یافته

پروژه های خاتمه یافته:

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

کارفرما

اعتبار (تومان)

مدت زمان (ماه)

1

ارزیابی حکمرانی خوب در نظام های بهره برداری از منابع آب کشاورزی با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها

دکتر آخوندعلی

زهره جراحی

63,250,000

12

2

بررسی و صحت سنجی میزان آب برد اشتی از ایستگاه های پمپاژ (مطالعه موردی: شرکت های توسعه نیشکر دهخدا، امام خمینی(شطیط و دز) و دعبل خزاعی

دکتر قمشی

کارون بزرگ

30,000,000

8