گروه ها

ردیف

نام گروه های مصوب

1

مطالعات خشکسالی و منابع آب

2

مطالعات انرژی های نو و تجدیدپذیر

3

محیط زیست، احیای پساب و تصفیه آب و فاضلاب

4

فناوری های شیرین سازی