پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور

پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور


پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور

سازه های تاریخی آب

وجود رودخانه های بزرگی همچون کارون، دز، کرخه، جراحی و زهره با دهها شاخه فرعی و چشمه سارهای فراوان و همچنین دشتهای مسطح و حاصلخیز، خوزستان را به جذابترین نقطه برای سکونت انسانهای دوره های مختلف تبدیل نمود. آباری اولیه جهت کشاورزی با توجه به بالا بودن سطح رودخانه ها در آن دوران منحصر به انهار کوچکی بود که از رودخانه ها منشعب می شدند. پایین رفتن سطح رودخانه ها و افزایش جمعیت انسان را وادار نمود راهی برای این معضل بیابد، معضلی که همواره گریبان گیر انسان بوده و هست. این اندیشه نوین سد سازی بود که ابتدا در شاخه های کم عرض رودخانه ها آزمایش شد و در نهایت با پیشرفت فنون به رودخانه های بزرگ نیز منتقل گردید.

در طول تاریخ انسانهای ساکن در خوزستان سازه های بی نظیری در جهت حفاظت، مهار، نگهداری و بهره برداری صحیح از آب ایجاد نمودند که نمونه آنها را می توان در تمامی شهرهای استان خوزستان مشاهده نمود.

این یادمانها بعضاً در حال حاضر قابل استفاده هستند. نخستین نمونه های آبیاری در اطراف تپه چغامیش(بین دزفول و شوشتر) مربوط به هزاره ششم پیش از میلاد مسیح کشف شده است. قدیمی ترین سازه پابرجاه آبی، تصفیه خانه آب معبد چغارزنبیل است که کهن ترین نوع تصفیه خانه فیزیکی در جهان است و قریب به 3250 سال پیش ساخته ش