ارتباط با ما

ارتباط با ما

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس: دانشگاه شهید چمران، ضلع جنوبی دانشکده مهندسی، آزمایشگاه مرکزی 

تلفن تماس: مستقیم : ۳۳۳۳۱۰۹۸-۰۶۱ و   ۱۹-۳۳۳۳۰۰۱۱-۰۶۱

 کد پستی: 6135785334

 Email: centralab@scu.ac.ir

Portal Address: http://new.scu.ac.ir/web/laboratory/