بستن

بخش اکتشاف

تخلیص کروژن

یکی از اقدامات مهم و ضروری برای انجام بسیاری از آنالیزها در آزمایشگاه‌­های ژئوشیمی آلی، جداسازی ماده آلی خالص از نمونه می­‌باشد. جداسازی کروژن که بخش انحلال‌ناپذیر ماده آلی در حلال‌های آلی می‌باشد به‌وسیله حذف ماتریکس معدنی نمونه صورت می‌گیرد. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با در اختیار داشتن ابزارهایی مانند دستگاه کروژنیترون به‌منظور تخلیص و جداسازی کروژن از نمونه آماده ارائه خدمات خویش در این زمینه می­‌باشد.

استخراج بیتومن
یکی از اقدامات مهم و ضروری برای انجام بسیاری از آنالیزها در آزمایشگاه­‌های ژئوشیمی آلی، استخراج ماده آلی خالص از نمونه می­‌باشد. استخراج بیتومن که بخش انحلال‌پذیر ماده آلی در حلال‌های آلی می‌باشد با استفاده از حلال‌هایی مانند کلروفورم و یا مخلوط دی‌کلرومتان و متانول امکان‌پذیر است. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با در اختیار داشتن ابزارهایی مانند دستگاه سوکسیله به‌­منظور استخراج بیتومن از نمونه آماده ارائه خدمات خویش در این زمینه می­‌باشد.

ارزیابی سنگ منشاء

بررسی و ارزیابی خصوصیات سنگ منشاء یکی از مهمترین اهداف در یک مطالعه ژئوشیمیایی به شمار می‌­رود. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت با در اختیار داشتن دستگاه‌­هایی مانند دستگاه 6 Rock-Eval، Analyzer S2 و نیز دستگاه کروماتوگرافی گازی آماده عرضه خدمات خویش در زمینه ارزیابی کیفی و کمی سنگهای منشاء نفتی می‌باشد. پارامترهای حاصل از آنالیز سنگ منشاء بوسیله دستگاه­‌های مذکور همچون TOC ،HI ،OI ،PI و ... برای تفسیر خصوصیات حوضه‌های نفتی بسیار سودمند می‌باشند. به­‌طور کلی خدمات مرکز در زمینه ارزیابی کیفی و کمی سنگ‌های منشاء نفتی به شرح ذیل می­‌باشد:

تعیین  سنگ­‌شناسی سنگ منشاء

تعیین پتانسیل نفتی سنگ منشاء

تعیین میزان بلوغ حرارتی سنگ منشاء

تعیین میزان غنی بودن سنگ منشاء از مواد آلی

تعیین نوع محصولات تولیدی توسط سنگ منشاء

تعیین نوع کروژن سنگ منشاء

تعیین محیط رسوبگذاری سنگ منشاء

پتروگرافی آلی

هدف اصلی از پتروگرافی آلی در مطالعات ژئوشیمیایی شناسایی انواع کروژن و به بیان دقیق‌تر انواع ماسرال می‌باشد. در روش پتروگرافی آلی انواع کروژن­‌ها با استفاده از مطالعات میکروسکوپی تعیین می‌شوند. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با در اختیار داشتن ابزارهای پیشرفته مانند میکروسکوپ انعکاس ویترینایت (Zeiss Axioplan 2 ) آماده ارائه خدمات خویش در این زمینه می­‌باشد.

تطابق نفت ـ نفت و نفت ـ سنگ منشاء

تطابق نفت ـ نفت و نیز تطابق نفت ـ سنگ منشاء یکی از کاربردهای مهم مطالعات ژئو­شیمیایی در صنعت نفت می­‌باشد که بطور عمده با استفاده از مطالعه نشانگرهای زیستی یا بیومارکرها صورت می‌گیرد. به طور کلی در بحث تطابق از مقایسه بین گروه‌های مشخصی از ترکیبات نفتی (معمولاً استرانها و هوپانها) بهره‌جویی می‌گردد. در این بین بررسی‌های زمین‌شناسی نیز باید مد نظر قرار گیرند. هنگام بررسی داده‌ها برای انطباق نفت با نفت و یا نفت با سنگ منشاء، تمامی فاکتورهایی که می‌توانند بر شیمی نفت اثرگذار باشند نیز باید مد نظر قرار گیرند. از مهمترین این فاکتورها می‌توان به میزان بلوغ و مقدار تخریب زیستی نمونه‌های مورد مطالعه اشاره کرد. تفاوت‌های موجود در میزان بلوغ و نیز تأثیرات مهاجرت نفت معمولاً انطباق نفت با سنگ منشاء را مشکل‌تر از انطباق نفت با نفت می‌سازند. همچنین در مواردی که نمونه‌های مورد مطالعه دچار تخریب زیستی شده‌اند، تنها بیومارکرها هستند که می‌توانند جهت انطباق مورد استفاده قرار گیرند. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با انجام آنالیزهای کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته در این زمینه می­‌تواند به تمامی محققین، پژوهشگران و شرکت‌های نفتی در راستای تطابق­‌های مذکور و به­ طور کاربردی در زمینه بررسی ارتباط احتمالی مخازن نفتی، تلفیق­‌شدگی نفت مخازن، تعیین منشاء نفت در مخازنی که دارای بیش از یک سنگ منشاء می‌باشند و سایر موارد مرتبط کمک شایان توجه‌ای بنماید و آماده ارائه خدمات خویش در این زمینه می‌باشد.