راه‌های ارتباطی با مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت

 

  آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده علوم زمین ـ گروه زمین‌شناسی

  تلفن مستقیم: 06133367042

  دورنگار: 06133367042

  کد پستی: 6135743136

  پست الکترونیکی: petrolab@scu.ac.ir