دستگاه کروژنیترون


 

دستگاه کروژنیترون به منظور استخراج کروژن و تخریب ترکیبات معدنی با استفاده از فرآیند اسیدشویی طراحی شده است و شامل یک سیستم خنثی سازی، 8 رآکتور و همچنین سیستم خالص سازی آب، سیستم گرم کننده آب، هود و سیستم مکش برای خروج بخار بویژه  بخار اسیدی است. از مزایای این دستگاه می‌توان به استخراج کروژن بسیار خالص، تخلیص کرو‍‍ژن در محیط عاری از اکسیژن، کنترل اسید با ایمنی کامل و بسیار سریع و استخراج آسان، تمیز و دقیق کروژن اشاره کرد. انجام مطالعات فیزیکی و شیمیایی بر روی کروژن تخلیص شده از قبیل آنالیز عنصری، پیرولیز و تکنیک‌های پیرو ـ کروماتوگرافی، انجـام مـطالعـات کروژن تخلیص شده تـوسط دستگاه راک ایول، بویژه در مواقعی که ماتریکس سنگ بر روی نتایج آنالیز راک ایول اثر می‌گذارند و در نهایت مطالعات اپتیکی کروژن تخلیص شده توسط میکروسکوپ‌های با نورعبوری، نور انعکاسی، نور فلوئورسانت و نیز بررسی‌ رخساره‌های قدیمی(Palynofacies) از مهمترین کاربردهای دستگاه کروژنیترون می‌باشند.