دستگاه S2 Analyzer

 

 

یکی از اهداف زمین­‌شیمی آلی در اکتشاف پترولیوم، آنالیز مواد آلی موجود در رسوبات است تا مق