مراحل درخواست انجام آنالیز از مرکز زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت به شرح زیر می‌باشد:

 

1- دانلود فرم مشخصات متقاضی و نمونه‌ها

2- ارسال فرم‌های تکمیل‌ شده به آدرس پست الکترونیکی آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت به منظور صدور پیش‌فاکتور

3- واریز هزینه‌های مربوط به انجام آنالیزهای درخواستی به  شماره حساب سیبا 2177272209006 به نام رابط تمرکز وجوه حاصل از تحقیقات مشاوره‌ای نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز

4- ارسال نمونه‌های مورد نظر به‌ همراه اصل فیش پرداختی به آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت

توجه: هنگام پست نمونه‌ها، دقت لازم در بسته‌بندی آن‌ها مبذول گردد. بدیهی است که در غیر این ‌صورت، مرکز پاسخگو نخواهد بود. بعد از انجام مراحل فوق، انجام آنالیزهای درخواستی متقاضیان محترم بر روی نمونه‌ها آغاز گشته و نتایج حاصله به طریق مقتضی به اطلاع متقاضی مربوطه خواهد رسید. مدت زمان مورد نیاز جهت انجام آنالیزها بستگی به تعداد و نوع آنالیزهای مورد درخواست متقاضی دارد که پس از دریافت نمونه‌ها توسط آزمایشگاه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. این زمان، حداقل دوهفته پس از دریافت نمونه‌ها خواهد بود.