طرح‌های پژوهشی

1- "توسعه فناوری‌های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان"، بعنوان مجری مسئول پروژه با شرکت ملی نفت ایران، 1397 تاکنون.

2- "مطالعه ژئوشیمی سطحی ساختمان گیسکان"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1396-1395.

3- "تخمین کمی و کیفی منابع هیدروکربوری با استفاده از بررسی میزان بیان ژن­های دخیل در تجزیه هیدروکربن­های گازی سبک در ساختمان سردشت"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1396-1392.

4- "ارزیابی وارائه مدل ژئوشیمیایی سنگ‌های منشاء و هیدروکربورهای افق‌های مخزنی میادین مختلف واقع در دشت آبادان و شمال‌غرب خلیج‌فارس"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1393-1391.

5- "ارزیابی ژئوشیمیایی چاه شماره 2 میدان گازی کیش"، بعنوان مجری مسئول پروژه با مدیریت اکتشاف نفت، 1391-1389.

6- "بررسی تاثیر تزریق گاز در پارامترهای ژئوشیمیایی مخزن آسماری میدان نفتی قلعه نار"، بعنوان همکار پروژه با دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391-1389.

7- "مقایسه هیدروکربن­های مخازن آسماری و شیل­های کژدمی به عنوان سنگ منشاء"، بعنوان مجری مسئول پروژه با دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.

8- "مطالعه ژئوشیمیایی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون"، بعنوان مجری مسئول پروژه با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ‌از سال 1388 - 1386.

9- "بررسی ژئوشیمیائی علل آلودگی مخزن آسماری میدان نفتی مارون به هیدروژن سولفوره"، بعنوان مجری مسئول پروژه با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، 1384 - 1383.

10- "اندازه‌گیری پارامترهای دریائی در منطقۀ عسلویه"، بعنوان مجری مسئول با مرکز تحقیقات آب، 1380-1379.

11- "تاثیر آبهای زائد تخلیه شده از واحدهای بهره‌برداری نفت به محیط پیرامونی بر کیفیت محیط زیست"، بعنوان مجری همکار با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1379.

12- "اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی در آبهای خلیج فارس"، بعنوان مجری همکار با سازمان هواشناسی کشور، 1379.

13- "اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی رودخانۀ بهمنشیر"، بعنوان مجری مسئول با طرح لایروبی و ساماندهی بهمنشیر، 1375.

14- "مطالعات شوری آب رودخانۀ زهره (پرورش میگوی هندیجان)"، بعنوان مجری مسئول با شرکت راه بستر، 1375.

15- "آلودگی و منابع آلوده کننده آبهای داخلی استان بوشهر"، بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان بوشهر، 1374.

16- "مطالعۀ لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک رودخانۀ حله ـ مند"، بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان بوشهر، 1374.

17- "بررسی آلودگیهای زیست محیطی خور موسی"، بعنوان مجری مسئول با ادارۀ کل محیط زیست استان خوزستان، 1373.